پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397

فرم شرکت در نظر سنجی:

4. شرکت در این همایش به میزان قابل توجهی بر آگاهی متقابل مدیران و کارمندان مؤثر بوده است.

عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.