پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397

فرم شرکت در نظر سنجی:

7. نحوه بیان و تأثیرگذاری سخنرانان را بطورکلی مطلوب می دانم.

عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.