پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397

فرم شرکت در نظر سنجی:

8. مطالب روان شناسی مطرح شده به میزان قابل توجهی می تواند به روند کار در شعب و ارتباط با مشتری مؤثر واقع شود.

عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.