پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397

فرم شرکت در نظر سنجی:

11. میزان مشارکت شرکت کنندگان در همایش را در مجموع مثبت ارزیابی می کنم.

عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.