پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397

فرم شرکت در نظر سنجی:

14. اگر قبل از برگزاری همایش، نظرخواهی مختصری از پیشنهادات کارمندان نسبت به موضوعات مورد نظر جهت ارائه در همایش شود، بهتر است.

عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.